Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 360 Healthclub BV
Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op onze fitnesslidmaatschappen. Voor zwemles klik hier.

In dit document leest u de voorwaarden voor lidmaatschap bij 360 Healthclub BV. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich inschrijft. Indien u zich bij ons inschrijft en een lidmaatschap aangaat, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat u geen lid kunt worden, wanneer u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

Wij adviseren u een kopie van deze algemene voorwaarden te bewaren dan wel af te drukken om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Definities

1.1           In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. "360 Healthclub": 360 Healthclub BV, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 78261139;
  2. "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden behorende bij een lidmaatschap bij 360 Healthclub;
  3. "Lid/Leden": degene die met 360 Healthclub een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten;
  4. "Upgrades": diverse upgrades om aan het lidmaatschap toe te voegen, zoals Groepsfitness, aqua en elke andere upgrade die 360 Healthclub op enig moment aanbiedt.

Toepasselijkheid

2.1           Leden ontvangen een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. De Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden op onze website www.360healthclub.nl en liggen bij de receptie van 360 Healthclub ter inzage. De Algemene voorwaarden zijn op het lidmaatschap en alle activiteiten van 360 Healthclub van toepassing.

2.2           Door het aangaan van een lidmaatschap gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het geldende huishoudelijk reglement van 360 Healthclub dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door 360 Healthclub.

Lidmaatschap

3.1           Een lidmaatschap geeft het Lid binnen de openingstijden van 360 Healthclub toegang tot (groeps-) fitnessactiviteiten en faciliteiten van 360 Healthclub. In geval het Lid in gebreke blijft bij de betaling van de contributie, heeft 360 Healthclub het recht het Lid deze toegang te ontzeggen.

3.2           Groepslessen dienen van tevoren gereserveerd te worden op de door 360 Healthclub aangegeven wijze. Eventuele afmeldingen dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de desbetreffende groepsles te geschieden.

3.3           Het Lid heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment tegen vergoeding een of meerdere Upgrades aan het Lidmaatschap toe te voegen. Upgrade zijn te allen tijde gekoppeld aan een lidmaatschap en de clubcard. Het is niet mogelijk een Upgrade af te sluiten zonder lidmaatschap.

3.4           360 Healthclub spant zich in om de Upgrades naar behoren uit te voeren. Het is echter mogelijk dat sommige Upgrades als gevolg van storingen tijdelijk niet (ten volle) gebuikt kunnen worden. 360 Healthclub streeft erna dergelijke storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Tijdelijke storingen geven in beginsel geen recht op teruggave of beperking van de voor de Upgrade verschuldigde vergoeding noch op tussentijdse beëindiging van de duur van de Upgrade.

3.5           360 Healthclub streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een instructeur van 360 Healthclub. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een instructeur van 360 Healthclub om advies te vragen.

3.6           360 Healthclub zorgt ervoor dat haar instructeurs en begeleiders over die kennis beschikken die redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, waaronder mede de vereiste EHBO-kennis dient te worden verstaan.

3.7           Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in 360 Healthclub op eigen risico. Bij bekende gezondheidsklachten of beperkingen dienen Leden met hun behandelend arts te overleggen over de mogelijkheden en wenselijkheid van deelname aan de (groeps-)fitnessactiviteiten van 360 Healthclub. 360 Healthclub kan terzake geen verantwoordelijkheid nemen.

3.8           Het lidmaatschap en eventuele Upgrades zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

3.9           Een Lid dient zich te houden aan de aanwijzingen van 360 Healthclub en diens medewerkers.

3.10         Het is een Lid verboden om op de locatie van 360 Healthclub alcohol, drugs en/of anderszins verboden middelen te nuttigen of onder invloed hiervan te zijn.

3.11         360 Healthclub neemt redelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Leden, zoals de mogelijkheid van kluisjes voor het bewaren van waardevolle eigendommen tijdens het sporten. Deze worden gecontroleerd en zijn niet toe te eigenen. 360 Healthclub raadt dan ook nadrukkelijk af om waardevolle eigendommen in de kleedruimtes achter te laten. 360 Healthclub is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van Leden.

3.12         360 Healthclub zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van 360 Healthclub is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3.13         Het Lid is aansprakelijk en gehouden de door 360 Healthclub en/of diens Leden geleden schade te vergoeden, indien die schade het gevolg is van onrechtmatige gedragingen dan wel een tekortkoming aan de zijde van het Lid.

3.14         Kortingsregelingen/aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met een maandlidmaatschap tenzij anders aangegeven door 360healthclub.

3.15         Individueel sporten is mogelijk vanaf 16 jaar. Onder de 16 jaar dient er altijd een meerderjarige aanwezig te zijn die in het bezit is van een actief lidmaatschap.

Clubcard

4.1           Na het afsluiten van een lidmaatschap ontvangt het Lid een clubcard van 360 Healthclub.

4.2           De clubcard geeft toegang tot de fitnessfaciliteiten. Het Lid dient de clubcard bij elk bezoek aan 360 Healthclub bij zich te hebben. Zonder clubcard kan 360 Healthclub het Lid de toegang weigeren.

4.3           De clubcard is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

4.4           Bij verlies of beschadiging van de clubcard dient het Lid 360 Healthclub zo spoedig mogelijk te informeren en een nieuwe clubcard aan te vragen. 360 Healthclub is gerechtigd om de in verband met de aanvraag en het verstrekken van de nieuwe clubcard redelijk gemaakte kosten bij het Lid in rekening te brengen.

4.5           In geval van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de clubcard verbeurt het Lid ten behoeve van 360 Healthclub een boete van € 50.

Duur en beëindiging lidmaatschap

5.1           De lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand door bevestiging van de inschrijving van het Lid door 360 Healthclub.

5.2           360 Healthclub behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een potentieel Lid te weigeren indien hier naar haar eigen beoordeling redenen voor zijn.

5.3           Gedurende een bedenktijd van een week na het afsluiten van het lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het lidmaatschap kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid gebruik maakt van de (groeps-)fitnessactiviteiten van 360 Healthclub.

5.4           Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum, zoals vermeld op de bevestiging van de inschrijving. Indien eerder gestart wordt met sporten dan de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de tussenliggende periode pro rato berekend.

5.5           Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt het lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde duur en kan het lidmaatschap te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met inachtneming van 1 maand. Dit dient schriftelijk aangevraagd te worden.

5.6           Voor een lidmaatschap dat is aangegaan voor de duur van 1 jaar of korter dan een jaar, dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij geen (tijdige) opzegging, wordt het lidmaatschap voortgezet voor onbepaalde tijd. Dit lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.7           Het lidmaatschap dat is aangegaan voor de duur van meer dan 1 jaar, kan na 1 jaar worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In dat geval is 360 Healthclub gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en het daarbij behorende aantoonbare hogere lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap dat is aangegaan voor de duur van meer dan 1 jaar en dat niet wordt opgezegd, wordt na het verstrijken van de termijn voortgezet voor onbepaalde tijd. Dit lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk gedaan te worden.

5.8           Upgrades dienen afzonderlijk te worden opgezegd. Opzegging kan plaatsvinden vanaf het moment dat de eerste minimale duur van de Upgrate is verstreken. Upgrades eindigen van rechtswege indien het lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt.

5.9         De clubcard dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap bij de receptie van 360 Healthclub te worden ingeleverd.

5.10         Indien een Lid gedurende een aaneengesloten periode van 2 maanden of meer wegens gezondheidsklachten of andere bijzondere omstandigheden geen gebruik kan maken van (groeps-)fitnessactiviteiten van 360 Healthclub, kan het Lid 360 Healthclub schriftelijk verzoeken om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Indien het lidmaatschap tijdelijk wordt bevroren, geldt er een administratieve bijdrage van € 4,95 per maand, in plaats van het volledige lidmaatschapsgeld. Bevriezing kan voor een periode van maximaal 4 maanden. De einddatum van de overeenkomst wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezing. Bevriezing van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

5.11         Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap door het Lid is uitsluitend mogelijk indien het Lid aantoont te verhuizen naar een woonadres op een afstand van meer dan 20 km van de 360 Healthclub locatie.

5.12         360 Healthclub is gerechtigd het lidmaatschap tussentijds en per direct te beëindigen dan wel het Lid de toegang tot de locatie van 360 Healthclub (tijdelijk) te ontzeggen, indien:

  • Het Lid een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van het toepasselijke huishoudelijke reglement schendt; of
  • Het Lid zich onrechtmatig of ongepast heeft gedragen jegens 360 Healthclub, diens personeel en/of andere Leden. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door 360 Healthclub geleden schade; of
  • Het Lid misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de clubcard.

5.13      Het Lid dient administratieve wijzigingen, zoals woonadres, e-mailadres en bankrekeningnummer, zo spoedig mogelijk aan 360 Healthclub door te geven. 

Prijzen en betaling

6.1        Het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld bij het aangaan van het lidmaatschap.

6.2        360 Healthclub maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 4 weken van tevoren aan de Leden bekend. Een prijsverhoging geeft Leden het recht om het Lidmaatschap binnen 4 weken na de bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

6.3        360Healthclub heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen jaarlijks te indexeren. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 6.2 is niet van toepassing op de jaarlijkse indexering en prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

6.4        Indexering gebeurt jaarlijks op 1 Januari. 

6.5        Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

6.6        Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken. Gebruik maken van een kortingsregeling is bovendien alleen mogelijk indien het Lid in de voorafgaande 3 maanden geen actief lidmaatschap heeft gehad.

6.7        Het verschuldigde lidmaatschapsgeld alsmede de vergoeding voor eventuele Upgrades kunnen ofwel in een keer (voor zover het lidmaatschap voor een bepaalde duur wordt aangegaan) vooruit worden betaald ofwel verspreid over maandelijkse termijnen.

6.8        Lidmaatschapsgeld en vergoedingen voor Upgrades worden vooraf per automatische incasso betaald. Hiertoe zal het Lid 360 Healthclub machtigen. Indien incasso in enige maand niet of tijdig mogelijk is, is het Lid van rechtswege in verzuim. 360 Healthclub zal het Lid hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en het Lid de mogelijkheid geven om het verschuldigde bedrag alsnog binnen een termijn van 5 werkdagen te betalen en het Lid informeren over de gevolgen van niet betaling. Indien binnen deze termijn geen betaling plaatsvindt, brengt 360 Healthclub zowel de wettelijke rente in rekening conform artikel 6:119 BW alsmede de buitengerechtelijke kosten conform art. 6:96 lid 2 BW. De buitengerechtelijke kosten worden bereken aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

6.9      Indien de betaling om wat voor reden dan ook niet geïncasseerd kan worden (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan stuurt 360Healthclub de incasso nogmaals naar de bank. Mocht deze tweede poging ook mislukken, dan wordt er € 3,95 aan bankkosten in rekening gebracht. Hiervan wordt lid altijd per email voor gewaarschuwd en van op de hoogte gesteld.

Openingstijden en lestijden

7.1           360 Healthclub stelt de openingstijden en lestijden vast en is gerechtigd deze van tijd tot tijd te wijzigen. 360 Healthclub zal haar Leden tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de openingstijden en lestijd.

Bescherming persoonsgegevens

8.1           360 Healthclub respecteert de privacy en persoonsgegevens van haar Leden. In het Privacy beleid wordt uiteengezet hoe 360 Healthclub de persoonsgegevens gebruikt die door de Leden aan 360 Healthclub worden verstrekt in verband met het lidmaatschap. Het privacy beleid is in te zien op de website www.360healthclub.nl

Zwembad

9.1 Het zwembad van 360Healthclub is semi openbaar, dat wil zeggen dat er geen permanent toezicht is en een maximale waterdiepte van 1,40 meter.

Slotbepalingen

10.1         De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.2         360 Healthclub heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.

10.3         Op de lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.